Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Infoland B.V. (“Infoland”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of soortgelijke voornaamwoorden). 


De diensten van het Infoland kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je lid bent of wordt van het community platform en wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Datum van inwerkingtreding 20 februari 2024.

Infoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Algemene Voorwaarden, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Veranderingen ten opzichte van de vorige versie (31 augustus 2021): Verduidelijkt dat verleende toestemming voor cookies altijd weer kan worden ingetrokken of kan worden gewijzigd.

 

1.0 Definities

 • Infoland = Infoland B.V., gevestigd aan De Run 6801, 5504 DW te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 17093908..
 • Gebruiker = iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van het platform. Onder gebruik maken wordt ook alleen het tot zich nemen van informatie verstaan
 • Geregistreerde gebruiker (user) = een gebruiker die middels een registratie een gebruikersnaam heeft aangemeld. Deze gebruikers hebben een eigen community account.

2.0 Algemeen

 1. Het community platform (inclusief alle onderdelen), is een dienst van Infoland. Het gebruik van het community platform is vrij voor zowel klanten als prospects van Infoland.
 2. Als je een bijdrage wilt plaatsen op de Infoland Community, dien je jezelf te registreren als gebruiker. Niet geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het platform.
 3. De gebruiker verklaart bij gebruik van het community platform expliciet akkoord te gaan met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.
 4. Aan deelname van het community platform zijn geen kosten verbonden.
 5. De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde ‘netiquette’: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van – en zich te houden aan – de algemene voorwaarden en de huisregels die opgesteld zijn in de (indien van toepassing) specifieke FAQ’s over diverse onderdelen van het community platform. Het is voor de gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging tot het gehele community platform (en de daarbij horende activiteiten).
 6. Infoland behoudt zich het recht om een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het community platform – geheel of gedeeltelijk en tijdelijk dan wel permanent – te ontzeggen. Gebruik van de diensten van het community platform op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.
 7. Aan het community platform en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

3.0 Geregistreerde gebruikers en registratie

 1. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account.
 2. De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Infoland.
 3. De gebruiker is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van het community platform of haar diensten en/of systemen, of als gebruiker het community platform saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.
 4. Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot (een gedeelte van) het community platform is ontzegd.

4.0 Aansprakelijkheid

 1. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
 2. Een bijdrage van een deelnemer of (geregistreerde) gebruiker wordt niet voorafgaand aan plaatsing gelezen of goedgekeurd door Infoland. Een mening geeft uitsluitend de mening weer van de deelnemer die deze plaatst en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van Infoland.
 3. Infoland is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit platform voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.
 4. Infoland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.

5.0 Rechten van Infoland en verbodsbepalingen

 1. Infoland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot het community platform geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 2. Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. Alle gegevens van het betreffende account worden dan verwijderd. Posts en reacties die vanuit het account zijn geplaatst blijven bestaan, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Echter wijzigt Infoland dan de gebruiker van een geregistreerde gebruiker naar een anonieme gebruiker.
 3. Indien de toegang van de gebruiker is ontzegd, kan bij het community platform een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Infoland zal dan deze handelingen voor de gebruiker uitvoeren.
 4. Infoland behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content, die door gebruikers wordt geplaatst, ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen. Daarnaast kan Infoland te allen tijde features en andere softwaremogelijkheden toevoegen of verwijderen.
 5. De gebruiker verleent met plaatsing, of het op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal (hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal), een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door gebruiker geplaatste berichten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen het citeren (quotes) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van het community platform, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van het community platform.
 6. Het auteursrecht van door de gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. Infoland is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.
 7. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op het community platform is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die Infoland aanbiedt. Infoland is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.
 8. Misbruik, in welke vorm dan ook, van het community platform en de daaraan gekoppelde diensten, kan resulteren in uitsluiting van het community platform, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.
 9. Het is als gebruiker niet toegestaan om materiaal te plaatsen op het community platform waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart de gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

6.0 Auteursrecht

 1. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik of voor zover dit expliciet door Infoland wordt aangegeven, dan wel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel dan wel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van het community platform zonder voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen, is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

7.0 Spam

 1. Het gebruik van de dienst, alsmede het gebruik van de informatie op de site, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie verbetering van het gebruik van de software of kennisdeling als doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.
 2. Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, het community platform private messaging, topics, posts en reacties binnen het community platform, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zullen ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker, niet worden toegestaan.
 3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming, reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen het community platform, noch geïnitieerd via Infoland.
 4. Indien de gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

8.0 Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

 1. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of diverse bepalingen, beslist de leiding van het community platform. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van het community platform dan wel Infoland dit wenselijk acht.
 2. Infoland behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment aan te passen. De gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.
 3. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden, is het de gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van het community platform.
 4. Door de gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Infoland en de gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.
 5. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands, dan wel Europees, recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Infoland en de gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Privacyverklaring Infoland

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Infoland B.V. (“Infoland”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” of soortgelijke voornaamwoorden). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle openbare websites op het infoland.nl-domein, het infoland.be-domein, het infoland.eu-domein en het zenya-software.com-domein.

Infoland heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Controleer regelmatig onze privacy- en cookieverklaringen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Voor vragen over de privacy- en cookieverklaring kunt u mailen naar gdpr@infoland.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infoland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens bedrijf
– (Zakelijk) telefoonnummer
– (Zakelijk) e-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaattype
– CV
– Gebruikersnaam
– Gegevens die u zelf aan ons verstrekt

Bij het aanmaken van een account op onze community kunt u optioneel de volgende gegevens invoeren: profielfoto, plaats en functieomschrijving. Indien u deze gegevens invult, worden deze gegevens ook door Infoland verwerkt.

 

Gevoelige persoonsgegevens

Het is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming dergelijke gegevens hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via gdpr@infoland.nl zodat wij deze gegevens direct kunnen verwijderen.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken?

Infoland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel

Op welke juridische grond?

Ten behoeve van onze administratie

Gerechtvaardigd belang: om relaties op te bouwen met prospects en klanten moeten wij een volledige bedrijfsadministratie voeren. Afhankelijk van de specifieke gegevens, zijn wij mogelijk ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld wegens de fiscale bewaarplicht.

Het leveren van de community

Gerechtvaardigd belang: om het voor onze klanten gemakkelijker te maken om contact met ons en met elkaar op te nemen in het kader van onze software, bieden wij een community aan.

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

Uitvoering van een overeenkomst: als onderdeel van onze dienstverlening houden we u op de hoogte van wijzigingen in onze diensten en/of producten. Dit geldt ook voor onze community.

Toestemming: prospects houden wij op de hoogte als zij daar toestemming voor geven.

Het verzenden van onze (community)nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen.

Toestemming: u schrijft u vrijwillig in voor onze nieuwsbrief en u kunt deze toestemming ook weer intrekken indien gewenst.

Om u te kunnen contacteren indien dit nog is om onze dienstverlening uit te voeren.

Uitvoering van een contract: als u een klant bent van Infoland, hebben wij afgesproken om support aan uw organisatie te leveren. Als u nog geen klant bent, maar u ons wel gevraagd heeft om contact met u op te nemen, dan doen we dit met uw toestemming.

Om u te contacteren indien u interesse heeft getoond in ons product of onze producten, bijvoorbeeld door een brochure- of demoaanvraag.

Gerechtvaardigd belang: als u interesse heeft getoond in ons product, is het van belang dat wij eenmalig navraag kunnen doen om uw interesse te peilen. Mocht u geen verdere interesse tonen, zullen wij u niet verder contacteren.

Om onze websites te verbeteren, bezoekersgedrag te analyseren en onze diensten en producten beter aan te laten sluiten op uw voorkeuren.

Toestemming: hiervoor maken we gebruik van cookies die we enkel met uw toestemming plaatsen, met uitzondering van cookies waarvoor wettelijk gezien geen toestemming nodig is. Als geen wettelijke toestemming nodig is, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren door het plaatsen van cookies met geringe impact op privacy.

Werving en selectie van nieuwe werknemers, sollicitaties

Toestemming: indien u solliciteert bij Infoland, verwerken wij uw persoonsgegevens om de sollicitatie te verwerken op basis van uw toestemming.

Om u toegang te geven tot informatie voor insiders op de community. Voor een beperkt deel van de community is hiertoe een account vereist.

Gerechtvaardigd belang: sommige (mogelijk) bedrijfsgevoelige informatie willen wij kunnen delen met onze klanten zonder dat eenieder hier toegang toe heeft zonder een account.

Om u uit te nodigen voor deelname aan algemene onderzoeken op de community.

Gerechtvaardigd belang: als u onze community gebruikt, willen wij om uw mening kunnen vragen. Deelname is uiteraard altijd vrijwillig.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Infoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

In het kader van sollicitaties worden uw persoonsgegevens (cv, motivatiebrief en contactgegevens) tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard. Als u hier toestemming voor geeft, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal een jaar na het vervullen van de vacature zodat we u kunnen benaderen als een andere vacature beschikbaar wordt.

Indien u ingeschreven bent voor onze community, bewaren we uw IP-adres, naam en e-mailadres voor zolang u ingeschreven bent in onze community. U kunt aan ons vragen om uw account te verwijderen.

Indien u een contactpersoon bent van Infoland, bewaren we uw contactgegevens zolang de overeenkomst met uw organisatie loopt, tenzij u ons informeert dat u uit dienst treedt of geen contactpersoon meer bent. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

Indien u bent uitgeschreven voor de nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens (e-mailadres, eventueel naam) op onze ‘afmeldlijst’ zodat we u niet nogmaals benaderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Infoland verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wel gebruiken wij Zendesk, Inc. voor onze support-diensten en wij gebruiken Microsoft voor ons CRM. Infoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als dit een bedrijf is uit derde landen in de zin van de AVG, gebruiken wij de ‘standard contractual clauses’ en zorgen wij voor voldoende bescherming. Ook hier blijft Infoland verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als dit een bedrijf is uit derde landen in de zin van de AVG, gebruiken wij de ‘standard contractual clauses’ en zorgen wij voor voldoende bescherming. Infoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Infoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Cookies

Infoland gebruikt functionele, analytische, social media en embedded video cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. De community maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

De gegevens die Infoland verkrijgt uit de cookies, worden gebruikt om de community te kunnen analyseren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om de community zoveel mogelijk aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Tenslotte kan Infoland, bij het toesturen van informatie over hun producten en diensten, rekening houden met de belangstelling die u heeft getoond in bepaalde pagina's van de Infoland internetsite.

U kiest zelf welke cookies u toelaat. Zodra u een account heeft aangemaakt, kan de keuze worden aangegeven bij de profielinstellingen. Indien een gebruiker geen account heeft, kunnen de instellingen altijd gewijzigd worden door cookies te verwijderen via de internetopties van de browser en vervolgens de community opnieuw te bezoeken. Vervolgens wordt er gevraagd om de instellingen opnieuw te kiezen. Op deze manier kan toestemming altijd worden ingetrokken of worden gewijzigd. Er zijn 3 instellingen: Basis, Normaal en Compleet.

 1. Basis: Functioneel
 2. Normaal: Functioneel + analyse
 3. Compleet: Functioneel + analyse + social media + embed videos

Voor de volledigheid vindt u hier een overzicht:

 

Cookie name

Description

Duration

Level 0 (cookies

that can be set

before permission

is specified)

Session

Stores the users session

SESSION

 

t

Used for the invocation of the AWS Amazon API Gateway - used for platform functionality

SESSION

 

new_visit

Boolean true/false

30 Minutes

 

_ALGOLIA

Used for search analytics to improve search performance

10 Days

 

topics

Numerical ID's of the topics visited by the user - Used to identify returning visitors to a topic page

48 Hours

 

Collapsed

Holds collapsed content

1 Year

 

lastactivity

Contains a timestamp that may be used by other cookies.

1/2 Year

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.

1 Day

 

_hjid

Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.

1 Day

 

_hjIncludedInPageviewSample

Used to detect whether the user navigation and interactions are included in the website’s data analytics.

1 Day

 

_hjIncludedInSessionSample

Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization.

1 Day

Level 1

cookiePrivacyLevel

Stores the current level of the cookie policy (1,2,3)

1 Year

Level 2

JSESSIONID (New Relic)

Tracks site performances (internal use only)

SESSION

 

_gid (Google Analytics)

Tracks anonymously the visit of the user.

This anonymity parameter is set in order to conform to EU cookie law:

Anonymize IP = true

24 Hours

 

_gat_UA-XXXXX (Google Analytics)

Tracks anonymously the visit of the user. 

This anonymity parameter is set in order to conform to EU cookie law:

Anonymize IP = true

1 Minute

 

_ga (Google Analytics)

Tracks anonymous the visit of the user.

This anonymity parameter is set in order to conform to EU cookie law:

Anonymize IP = true

2 Years

 

_gat_insided (Google Analytics) 

This anonymity parameter is set in order to conform to EU cookie law:

Anonymize IP = true

 

Level 3

EMBEDDED Youtube.com

Embedded Iframe set cookies on own domain. Shows the embedded video player of youtube.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infoland.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken – indien technisch mogelijk – in een computerbestand naar uof een andere, door u aangewezen organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@infoland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, verzoeken wij u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Infoland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Infoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@infoland.nl.

Wij gebruiken onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Encryptie van bestanden;
 • Logische toegangscontrole tot onze systemen, gebruik van multifactor authenticatie;
 • Beveiligde netwerkverbindingen;
 • Fysieke toegangsbeveiliging en camerabeveiliging voor ons kantoor.

 

Contact

Infoland B.V.

De Run 6801

5504 DW Veldhoven

Telefoon: 040 84 85 868

Email: steluwvraag@infoland.nl.

KvK: 17093908

Infoland BV (België)

Diamantstraat 8/274

2200 Herentals

Telefoon: +32 03 203 02 90

Email: steluwvraag@infoland.be.  

Ondernemingsnummer: 0877 780 219

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring